******یونر و دیژنکتور هردو کلید قدرت میباشند.بطور اختصار ******یونر برای قطع مصرف کننده ای که بدون ولتاژ است و دیژنکتور برای قطع و وصل مصرف کننده حامل ولتاژ.  با افزایش ولتاژ در یک سیستم قدرت جرقه به هنگام قطع نیز بیشتر میشود هرجه مصرف کننده پرقدرت باشد مقدار جرقه نیز بیشتر میشود .برای قطع اینگونه مصرف کنندههااز مکانیسمی که شامل سرعت و قدرت خفه کنندگی باشد استفاده می شود چنین مکانیسمی در دیژنکتورها موجود می باشد و قادرند مصرف کننده را تحت ولتاژ قطع و وصل نمایند ازیک فنر قوی برای سرعت در قطع و برای خاموش کردن جرقه ازروغن یا گاز sf6 یا خلاء استفاده می شودکه امروزه کلیدهای گازی یا خلاء به لحاظ عدم نیاز به تعمیرو نگهداری یا تعمیرو نگهداری کم بیشتر کاربرد دارند در ضمن مهمترین مشکل کلیدها روغنی  انفجار آنها به دلیل اتصالی در خطوط می باشد . اما مصرف کننده های کم قدرتی نیز درشبکه فشار قوی وجوددارد که برای سوییچینگ آنها نیازی به دیژنکتور نیست و می توان آنها رابه صورت معمولی قطع و وصل کرد برای قطع و وصل آنها از کلید قدرت ******یونر استفاده میکنند مثلا ترانسهایی که روی تیر برق قراردارند بااین کلیدها قطع و وصل میشوند با بکارگیری فنر شارژ دراین کلیدها قدرت قطع آنها را میتوان افزایش داد که به ******یونرهای قابل قطع زیر بار مشهور هستند.همچنین ******یونرهابرای ایزوله کردن دیژنکتور نیز بکاربرده میشوند بدین ترتیب که در ورودی وخروجی دیژنکتورهانصب میشوند تا درمواقع لزوم دیژنکتور کاملا از مدار جدا شود و مورد تعمیر قرارگیرد . در تاسیساتی که از دیژنکتور و ******یونر توامان استفاده شده نحوه قطع ووصل بدین صورت است: برای قطع ابتدا دیژنکتور و سپس ******یونر قطع شوند و برای وصل ابتدا ******یونر و سپس دیژنکتور وصل شوند در پایان باید بگویم که کلمات ******یونر ودیژنکتور فرانسوی میباشند
جدیدترین انواع دژنکتور نوع خلا است که در واقع فاصله بین کنتاکتهای کلید خلا میباشد.باتوجه به منحنی شکست گازها یعنی منحنی پاشن  هرچه حاصلضرب pd  کمتر شود ولتاژ شکست بیشتر میشود یعنی گاز دیرتر دچار شکست میشود پس برای کلید مناسبتراست که فشار هوا بین کنتاکتها کم شود تا کلید بهتر بتواند بار راقطع کندپس بهترین نوع دژنکتور نوع خلا است

ن : محسن خدابخشی
ت : چهارشنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۰