-فهرست كارهاي اجرا شده در زمينه

نفت- گاز-پتروشيمي و صنايع جنبي

 

رديف

نام پروژه

شرح

1

فاز II و  III پارس جنوبي

تابلوهاي فشار ضعيف

2

Water Intake System  پارس جنوبي

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط

3

پتروشيمي خراسان پروژه كريستال ملامين

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي و باسداكت

4

پتروشيمي برزويه پروژه آروماتيك چهارم

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

5

پتروشيمي شهيد تندگويان پروژه PTA-2

تابلوهاي فشار ضعيف و متوسط كشويي و باسداكت

6

پروژه جمع آوري گازهاي همراه AMAK

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

7

پتروشيمي مارون پروژه EO/EG

تابلوهاي فشار متوسط كشويي

8

پتروشيمي مارون پروژه HDPE

تابلوهاي فشار متوسط كشويي

9

پتروشيمي جم پروژه HDPE

تابلوهاي فشار متوسط كشويي

10

پتروشيمي پارس توليد 9th OLEFIN

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

11

پتروشيمي جم توليد 10th OLEFIN

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

12

پتروشيمي مارون طرح بازيافت اتان

فشار متوسط كشويي

13

پتروشيمي بندرامام بازيافت اتان و پروپان

فشار متوسط كشويي

14

پتروشيمي جم پروژه MEG

تابلو فشار متوسط كشويي

15

IGAT III

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط و سيستم PMS

16

پتروشيمي شهيد تندگويان -  طرح PTA-1

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي و باسداكت

17

پتروشيمي شهيد تندگويان طرح PET-1

تابلوهاي فشار ضعيف و متوسط كشويي و خازن

18

شركت اويك - پروژه NGL 1200/1300

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي و خازن

19

پتروشيمي فن آوران - طرح متانول سوم

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي و باسداكت

 

پروژه های در دست اجرا

 

20

پتروشيمي قائد بصير – طرح ABS

تابلوهاي فشار ضعيف و كشويي و باسداكت

21

پتروشيمي تبريز - تابلوهاي طرح ABS

تابلوهاي فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي و باسداكت

22

پتروشيمي تبريز - تابلوهاي طرح بوتادين

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي و خازن

23

پتروشيمي امير كبير - تابلو طرح بوتادين

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

24

پتروشيمي خارك  - طرح دانه بندي گوگرد

تابلوهاي فشار متوسط كشويي

25

خطوط لوله و مخابرات - پالايشگاه آبادان

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

26

خطوط لوله و مخابرات  -پروژه نفت شهر

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

27

مناطق نفت خيز جنوب - پروژه مارون PU5

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

28

شركت كيسون -خط لوله نكاء ري

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي و فشار متوسط كشويي

29

مديريت توليد مناطق نفت خيز جنوب - پروژه تزريق گاز پارسي

تابلوهاي MCC‌ فشار ضعيف كشويي

30

مديريت توليد مناطق نفت خيز جنوب - طرح تزريق گاز چاههاي بي بي حكيمه

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

31

مديريت توليد مناطق نفت خيز جنوب - پروژه آب شيرين كن خارك

تابلوهاي MCC و توزيع فشار متوسط

32

مهندسي و ساختمان صنايع نفت - انبار نفت بندرعباس

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

33

مهندسي و ساختمان صنايع نفت - انبار نفت قم

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

34

مهندسي و ساختمان صنايع نفت - انبار نفت يزد

تابلوهاي MCC كشويي فشار ضعيف

35

مهندسي و ساختمان صنايع  نفت - انبار نفت ميانه

تابلوهاي MCC كشويي فشار ضعيف

36

مهندسي و ساختمان صنايع نفت  - خط لوله رفسنجان / بندرعباس

تابلوهاي MCC و توزيع فشار متوسط كشويي

37

مهندسي و ساختمان صنايع نفت - خط لوله تبريز/سراب/اردبيل

تابلوهاي MCC توزيع فشار متوسط كشويي

38

مهندسي و ساختمان صنايع نفت - انبار نفت مشهد

تابلوهاي MCC فشار ضعيف

39

مهندسي و ساختمان صنايع نفت - خط لوله اصفهان / اراك

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

40

مديريت توسعه صنايع پتروشيمي - طرح متانول خارك

تابلوهاي MCC كشويي و باسداكت

41

مديريت توسعه صنايع پتروشيمي - پروژه MTBE بندرامام

تابلوهاي MCC و توزيع فشار متوسط كشويي

 

42

پتروشيمي تبريز

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف كشويي

43

پتروشيمي اراك طرح متانول آمين

تابلوهاي MCC‌ و توزيع فشار ضعيف كشويي

44

طرح دوده صنعتي اهواز

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف كشويي

45

شركت ملي گاز پالايشگاه سرخون

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف كشويي

46

شركت ملي گاز پالايشگاه سرخون

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف كشويي

47

شركت ملي گاز خط لوله سرخس نكا

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف كشويي

48

شركت ملي گاز ايستگاه تقويت فشار گاز تبريز

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف كشويي

49

مهندسي و ساختمان صنايع نفت - خط لوله اهواز/ري

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف كشويي

50

مديريت توليد مناطق نفت خيز جنوب - پروژه تزريق گاز كوپال

تابلوهاي MCC و توزيع فشار ضعيف و فشار متوسط كشويي

51

TIJD  - فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبي

تابلوهاي فشار متوسط 33 KV

52

TIJD  - فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبي

تابلوهاي فشار ضعيف 400 V

53

مهندسی و ساختمان صنایع نفت - خط لوله بندر عباس اصفهان

تابلو های فشار متوسط و فشار ضعیف کشوئی و خازنی

54

شرکت نفت فلات قاره - نیروگاه خارک

تابلو های فشار ضعیف و متوسط کشوئی تا 33KV

55

مهندسی و ساختمان صنایع نفت - سلمان سیری

تابلوهای فشار ضعیف و متوسط کشوئی

56

پتروشیمی اروند PVC اروند

تابلو های فشار ضعیف و فشار متوسط کشوئی

57

شرکت خطوط و لوله و مخابرات ایران ایستگاه پمپاژ کنگان / طاهری

تابلو های فشار ضعیف کشوئی

58

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب جمع آوری گازهای همراه نرگسی

تابلو های فشار ضعیف و متوسط کشوئی

59

مهندسی و ساختمان صنایع نفت -  انبار نفت جدید اردبیل

تابلو های فشار متوسط کشوئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   -فهرست كارهاي اجرا شده و در دست اجرا در وزارت نيرو و شركتهاي تابعه  آن

رديف

نام پروژه

شرح

1

مديريت پروژه هاي نيروگاهي (مپنا ) نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي ، نيشابور ، شريعتي

كليه  تابلوهاي  فشار  ضعيف و متوسط كشوئي واحدهاي1و2و3

2

شركت فرآب- نيروگاههاي آبي سد كارون 1-كرخه

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

3

شركت پارسيان

تابلوهاي كنترل و حفاظت و فشار ضعيف كشويي و 25 دستگاه پستهاي 230,400KV

4

سازمان آب و برق خوزستان

تابلوهاي توزيع و MCC

5

آب منطقه اي كرمان

تابلوهاي توزيع

6

برق منطقه اي مازندران

تابلوهاي توزيع و سنجش

7

برق منطقه اي گيلان

تابلوهاي توزيع و سنجش تابلوهاي كشويي توزيع و MCC تصفيه خانه آب رشت

8

برق منطقه اي زنجان

تابلوهاي توزيع

9

شركت توانير

تابلوهاي توزيع

10

برق منطقه اي كرمان

تابلوهاي توزيع

11

برق منطقه اي فارس

تابلوهاي توزيع نيروگاه گازي فارس تابلوهاي كنترل و حفاظت پست چغادك

12

برق منطقه اي تهران

تابلوهاي توزيعDC,AC پستهاي 132 كيلوولت تابلوهاي حفاظت و كنترل و توزيع توسعه پست كن

13

سازمان برق ايران

تابلوهاي حفاظت و كنترل و AC,DC نيروگاه خوي

14

برق منطقه اي آذربايجان پستهاي 132 كيلوولت

تابلوهاي كنترل و حفاظت و تابلو فشار متوسط كشويي

15

برق منطقه اي آذربايجان پستهاي 63KV

تابلوهاي كنترل و حفاظت و تابلوهاي فشار متوسط پستهاي 20/63 كيلوولت كاغذ كنان- تركمنچاي

16

مديريت پروژه هاي نيروگاهي نيروگاههاي گازي

تابلوهاي فشار متوسط كشويي (30 واحد نيروگاهي)

17

برق منطقه اي غرب

تابلوهاي 24  كيلوولت كشوئي توسعه پستهاي موجود

18

شركت مبنا نيرو

تابلوهاي كنترل و  حفاظت و 20 كيلوولت پستهاي پاوه ، برازجان ، طبس

19

شرکت بلند پایه

تابلو های فشار ضعیف نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

20

شرکت عمراب

تابلو های فشار متوسط نیروگاه رودبار لرستان

21

شرکت پارسیان

تابلو های فشار متوسط نیروگاه جنوب اصفهان

22

شرکت مسبا ( مهندسی و ساخت بویلر مپنا )

تابلو های فشارضعیف کشوئی بویلر های کمکی پتروشیمی مبین

23

شرکت مسبا ( مهندسی و ساخت بویلر مپنا )

تابلو های فشارضعیف کشوئی 220 واحد سیکل ترکیبی

24

برق منطقه ای هرمزگان

تابلو های فشار متوسط کشوئی و کنترل و حفاظت پست میناب 3

25

برق منطقه ای خراسان

تابلو های فشار متوسط کشوئی و کنترل و حفاظت پست غوریان ( افغانستان )

26

برق منطقه ای زاهدان

تابلو های فشار متوسط کشوئی و کنترل و حفاظت پست زاهدان 3

27

برق منطقه ای غرب

تابلو های فشار متوسط کشوئی و کنترل و حفاظت پست دشت عباس

28

برق منطقه ای غرب

تابلو های فشار متوسط کشوئی و کنترل و حفاظت سه پست باختر

29

برق منطقه ای تهران

تابلو کنترل و حفاظت پست ستارخان

30

برق منطقه ای آذربایجان

تابلو های کشوئی فشار متوسط پست ارومیه 5

31

برق منطقه ای فارس

 تابلو های فشار متوسط کشوئی و مارشالینگ چهار پست فارس

 

 

 

 

 

32

برق منطقه ای آذربایجان

تابلو های فشار متوسط کشوئی و کنترل و حفاظت پستهای رازان ، آذر ، سوفیان ، هریس

33

برق منطقه ای گیلان

تابلو های فشار متوسط کشوئی و کنترل و حفاظت پست انزلی

34

آب منطقه ای کرمانشاه

تابلو های فشار ضعیف پست میاندر بند

 


3-فهرست كارهاي اجرا شده در ساير زمينه ها

صنايع فلزي- معدني:

رديف

نام پروژه

شرح

1

فولاد مباركه پروژه قلع اندود

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

2

ذوب آهن اصفهان طرح سبا

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي و sub distribution

3

فولاد آلياژي يزد

تابلوهاي توزيع و MCC

4

مجتمع معدني گل گهر

تابلوهاي توزيع وMCC

5

شركت فرو آلياژ

تابلوهاي توزيع كشويي و MCC

6

سيمان فارس خوزستان

تابلوهاي توزيع

7

فارسيت درود

تابلوهاي توزيع

8

سيمان سفيد ساوه

تابلوهاي توزيع

9

شركت ايران اسپيرال

تابلوهاي توزيع و MCC

10

نورد پروفيل ساوه

تابلوهاي توزيع و فشار متوسط

11

سيمان قائن

تابلوهاي MCC و كشويي

12

شركت سنگاب نيريز

تابلوهاي توزيع و MCC

13

شركت سيمان كردستان

تابلوهاي توزيع كشويي

14

كارخانه جاجرم

تابلوهاي MCC  و كشويي

15

شركت سديد ريخته گر

تابلوهاي MCC و كشويي

16

سيمان خاش

تابلوهاي MCC و كشويي

17

ايريتك ( فولاد مباركه)

تابلوهاي MCC كشويي فشار ضعيف و متوسط

18

ايريتك (فولاد مباركه) تابلوهاي حفاظت ضعيف كشويي

تابلوهاي فشار ضعيف FIX تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

19

سيمان خوزستان

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

20

سيمان هرمزگان

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

21

ايريتك تابلوهاي پروژه طبس

تابلوهاي MV كشوئي

22

ايريتك تابلوهاي پروژه گالوانيزه و ورق رنگي

تابلوهاي كشوئي MV و LV

23

سیمان اصفهان

تابلو های کشوئی MV و LV فیکس

24

سیمان فارس نو

تابلو های کشوئی فشار ضعیف

25

سیمان ساروج

تابلو های کشوئی و فیکس فشار ضعیف

26

فولاد خوزستان ، تابلو های پروژه نورد ورق عریض

تابلو های کشوئی فشار ضعیف و متوسط تا 33KV

 

صنايع سلولزي :

رديف

نام پروژه

شرح

1

صنايع كاغذ لطيف

تابلوهاي توزيع و MCC كشويي

2

كاغذ حرير خوزستان

تابلوهاي توزيع و MCC كشويي فشار ضعيف و فشار متوسط كشوي

3

صنايع چوب و كاغذ ايران ( چوكا)

تابلوهاي MCC

4

شركت لينترپاك

تابلوهاي توزيع و MCC فيكس و كشويي و فشار متوسط

 

صنايع چيني سراميك و كاشي

رديف

نام پروژه

شرح

1

كاشي الوند( پارس نو)

تابلوهاي توزيع و MCC

2

شركت چيني سان

تابلوهاي توزيع

3

فرآورده هاي نسوز پارس

تابلوهاي توزيع و MCC

4

صنايع كاشي اصفهان

تابلوهاي توزيع و MCC

5

شركت سامان كاشي

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

6

كاشي تبريز

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

7

آجر سفال ايران زمين

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

8

كاشي جم

تابلوهاي توزيع وMCC  و فشار متوسط

9

آپادانا سرام

تابلو های فشار متوسط و ضعیف MCCکشوئی

 

  صنايع غذايي :

رديف

نام پروژه

شرح

1

 

كارخانه آرد و نشاسته و گلوكز ياسوج

تابلوهاي توزيع، كنترل، MCC

 

 

 

2

كارخانه كوثر نوش تبريز

تابلوهاي توزيع، كنترل، MCC

3

شركت زيره پاك كني شرق

تابلوهاي توزيع، كنترل، MCC

4

توليد غذاي كودك غنچه پرور

تابلوهاي توزيع، كنترل، MCC و فشار متوسط

5

سردخانه كوثر دزفول

تابلوهاي توزيع، كنترل، MCC و فشار متوسط

6

توليد غذاي كودك تورنگ

 

تابلوهاي توزيع، كنترل، MCC و فشار متوسط

7

كشت و صنعت چين چين بين الملل

تابلوهاي توزيع، كنترل، MCC و فشار متوسط

8

كارخانه قند و تصفيه شكر اهواز

تابلوهاي MCC فشار ضعيف

9

كارخانه آناتا

تابلوهاي MCC فشار ضعيف

صنايع دفاع و ساير نهادها :

رديف

نام پروژه

شرح

1

طرحهاي تامين برق ساصد

تابلوهاي توزيع و كنترل

2

شركت سايران

تابلوهاي توزيع و MCC

3

جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

تابلوهاي توزيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

نيروي دريائي جمهوري اسلامي ايران

تابلوهاي توزيع و MCC

5

صنايع هواپيما سازي اصفهان هسا

تابلوهاي توزيع و MCC

6

مجتمع تحقيقاتي- صنعتي يا مهدي

تابلوهاي MCC

 

 

صنايع شيشه

رديف

نام پروژه

شرح

1

شيشه آبگينه

تابلوهاي توزيع و MCC

2

استخراج مواد اوليه شيشه

تابلوهاي توزيع و MCC

 

 

مجتمع هاي ساختماني

رديف

نام پروژه

شرح

1

شهرك مجلس اصفهان

تابلوهاي MCC

2

بلوكهاي 1-6-7-8 و 10 فاز 2 شهرك اكباتان

تابلوهاي توزيع و MCC

3

شركت ساختماني عمران تكلار ( شهرك قدس)

تابلوهاي توزيع و MCC

4

مجتمع هتلهاي سيستان و بلوچستان

تابلوهاي توزيع و MCC

5

شركت آ. اس. پ. برج سپهر

تابلوهاي توزيع MCC و كشويي

6

شهرك قنات كوثر

تابلوهاي توزيع و MCC

7

مجتمع آموزشي دانشگاه لرستان

تابلوهاي توزيع و MCC

 

8

ميدان مادر ميوه و تره بار شهرداري

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

9

شركت خانه سازي بيمارستان سنندج

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

10

شركت خانه سازي بيمارستان زاهدان

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

11

شركت خانه سازي بيمارستان سقز

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

12

شركت خانه سازي بيمارستان نجف آباد

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

13

بيمارستان خيريه مفرح

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

14

شهرك مهاجران شركت نفت

تابلوهاي توزيع

 

صنايع شيميائي و داروئي

رديف

نام پروژه

شرح

1

داروسازي زهراوي ( رازك تبريز)

تابلوهاي توزيع و MCC

2

مجتمع شيميداروئي امين

تابلوهاي توزيع و MCC

3

داروسازي لرستان (داروهاي انساني بروجرد)

تابلوهاي توزيع و MCC

4

سرمسازي ثامن

تابلوهاي توزيع و MCC

5

شيراز دارو

تابلوهاي توزيع و MCC

6

مادر داروئي شهيد مدرس

تابلوهاي توزيع و MCC كشويي

7

شركت نيروكلر

تابلوهاي توزيع و MCC كشويي

8

كارخانه آنتي بيوتيك سازي

تابلوهاي فشار ضعيف كشويي

 

 

 

صنايع لاستيك

رديف

نام پروژه

شرح

1

شركت كيان تاير

تابلوهاي توزيع

2

شركت پارميدا

تابلوهاي توزيع و MCC

3

شركت كيان شير لاستيك

تابلوهاي توزيع فشار ضعيف و متوسط

 

صنايع ريسندگي و نساجي

رديف

نام پروژه

شرح

1

شركت موكت سمنان

تابلوهاي توزيع

2

شركت نساجي كردستان

تابلوهاي توزيع و MCC و كنترل

3

شركت نساجي شين بافت

تابلوهاي توزيع

4

شركت نقش ايران

تابلوهاي MCC و كنترل

5

شركت تبد

تابلوهاي MCC و كنترل

 

ساير موسسات و كارخانجات

رديف

نام پروژه

شرح

1

كارخانجات چرخ خياطي ايران ( كاچيران)

تابلوهاي توزيع و MCC

2

صنايع ريخته گري

تابلوهاي توزيع و MCC

3

شركت اتمسفر

تابلوهاي توزيع و MCC

4

شركت سوئيت

تابلوهاي توزيع و MCC

5

شركت مگابس

تابلوهاي توزيع و MCC

6

شركت زامياد

تابلوهاي توزيع و MCC

7

شركت ياسوج صنعت

تابلوهاي توزيع

8

شركت سنگر كار

تابلوهاي توزيع

9

دوچرخه سازي قوچان

تابلوهاي توزيع

10

شركت ابهر برزنت

تابلوهاي توزيع و MCC

11

شركت كابل طلوع نور

تابلوهاي توزيع و MCC

12

شركت حباب ساز

تابلوهاي توزيع

13

شركت توليدي قطعات جلو بندي خودرو ايران

تابلوهاي توزيع و MCC

14

شركت ايران نيدل

تابلوهاي توزيع

15

راه آهن

تابلوهاي توزيع و MCC

16

سازمان بنادر و كشتيراني

تابلوهاي توزيع و MCC

17

هيئت سه نفره مجري طرح احداث بنادر چابهار

تابلوهاي توزيع

18

شركت توليدي شادزي

تابلوهاي توزيع

19

بانك رفاه كارگران

تابلوهاي توزيع و MCC

20

شركت كوبن كار

تابلوهاي توزيع و MCC

21

صدرا

تابلوهاي توزيع و MCC

22

شركت سيم و كابل ابهر

تابلوهاي توزيع و MCC

 

 

 

 

 

 

23

شركت لاله كامپيوتر

تابلوهاي توزيع و MCC و فشار متوسط

24

كارخانه توليد رينگ سايپا

تابلوهاي كشويي 36 كيلوولت و فشار ضعيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مدیرعامل:                                                                                                    7- مدیر قراردادها و بازاریابی:

تلفن: 3- 88880550 (21 98)                                                                         تلفن: 3- 88880550 (21 98)

فاکس: 88880487 (21 98)                                                                            فاکس: 88880487 (21 98)

E-mail :  hmaghboul@jaboun.com                                   E-mail :  msaadati@jaboun.com      

 

1-     مدیر فروش:

تلفن: 3- 88880550 (21 98)

فاکس: 88880487 (21 98)

E-mail :  aeskandari@jaboun.com

 

3- مدیر کارخانه:

تلفن: 30-4790528 (261 98)                                                                                                                                

فاکس: 4700081 (261 98)

E-mail :  hsaadati@jaboun.com

 

4- مدیر تضمین کیفیت:

تلفن: 15-4790202 (261 98)

فاکس: 4790200 (261 98)

E-mail :  rranjbar@jaboun.com

 

5- معاونت مالی:

تلفن: 88880554 - 88880486 - 88798851 - 88878175 (21 98)

خط مستقیم: 88798851 (21 98)

فاکس: 88880488 (21 98)

E-mail :  mrafiyee@jaboun.com

 

6- مدیر بازرگانی:

تلفن: 88880554 - 88880486 - 88798851 - 88878175 (21 98)

خط مستقیم: 88880485 (21 98)

فاکس: 88880488 (21 98)

E-mail :  amoasser@jaboun.com

 

WWW.JABOUN.COM
ن : محسن خدابخشی
ت : چهارشنبه یکم تیر ۱۳۹۰